Hường, Vũ Thị, và Trần Bá Kiên. 2022. “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.468.