Việt, Mai Đắc, Nguyễn Thu Thủy, và Trần Thị Kiều Oanh. 2022. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CHUÔI KHỚP CORAIL Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI DƯỚI 50 TUỔI”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.461.