Thắng, Trần Tất, Nguyễn Quang Thiều, và Quế Anh Trâm. 2022. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020)”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (6). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.456.