Mạnh, Vũ Hùng, Bùi Hoài Nam, và Nguyễn Đức Trọng. 2022. “THỰC TRẠNG SỨC KHOẺ VÀ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẤM LỢP AC ĐÔNG ANH, HÀ NỘI NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.353.