Long, Nguyễn Hoàng, và Nguyễn Đức Thành. 2022. “ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ GIAO TIẾP CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: KHẢO SÁT TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.340.