Minh, Nguyễn Thị Hồng, và Đỗ Thị Thu Hương. 2022. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.338.