Bình, Trần Thị Thúy, và Nguyễn Duy Luật. 2022. “KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (3). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.335.