Anh, Nguyễn Kỳ. 2022. “Một số yếu tố Liên Quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (2). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.316.