Trần, Văn Dần, và Việt Dũng Trương. 2020. “SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU–PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (1). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i1.31.