Lý Trần Thị, Chung Nguyễn Thị Kim, Phan Lê Đình, và Dũng Đào Văn. 2022. “THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (2). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i2.298.