Tuyến, Phạm Văn, Ngô Thị Nhu, Lê Thị Kiều Hạnh, và Đỗ Minh Sinh. 2022. “THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY INNOV GREEN KHU KINH TẾ NGHI SƠN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.280.