Anh, Nguyễn Thị Vân, Vũ Anh Dũng, Lê Đức Cường, Vũ Đức Anh, và Đỗ Tuấn Anh. 2022. “Một số yếu tố Liên Quan đến bệnh sâu răng của học Sinh tại 2 trường Trung học Cơ sở thành phố Thái Bình năm 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.262.