Lộc, Nguyễn Thế, Nông Thanh Tùng, Phí Văn Công, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Nam, và Ngô Toàn Anh. 2022. “SO SÁNH HIỆU QUẢ ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP CỦA DUNG DỊCH 6% HYDROXYETHYL STARCH 130/0.4 VỚI DUNG DỊCH NATRICLORUA 0,9% TRUYỀN TRƯỚC GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY THAI”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.258.