Thiện, Nguyễn Ngọc, và Phạm Thị Minh Phương. 2022. “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MÓNG TRONG BỆNH VẢY NẾN BẰNG TIÊM TẠI CHỖ TRIAMCINOLONE ACETONIDE”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (1). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i1.252.