Nguyễn, Văn Chuyên, Thị Diệu Hằng Đinh, và Văn Kha Trần. 2020. “THỰC TRẠNG NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM PHOMAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (1 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i1.20.