Ly, Tran Thi, Tran Quoc Thang, và Duong Duy Luong. 2021. “SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.193.