Duong, Truong Thi Thuy, Tran Thi Hong Van, Tran Thi Huyen Trang, và Nguyen Thi Thanh Tam. 2021. “KHẨU PHẦN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HAI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.192.