Long, Nguyen Hai, Tran Danh Cuong, Ngo Toan Anh, Le Pham Sy Cuong, Nguyen Thi Thu Huong, Phan Thi Tinh, Nguyen Duy Linh, Nguyen Xuan Viet, Chu Quang Dao, và Vu Huy Hoang. 2021. “BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.184.