Lien, Pham Phuong, Tran Hoang Anh, và Bui Thi My Anh. 2021. “BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG, NĂM 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (6). https://doi.org/10.52163/vjcm.v62i6.180.