Huy, Lê Ngọc, Nguyễn Bình Hòa, Lê Minh Giang, Nguyễn Huy Bình, và Đinh Văn Lượng. 2024. “5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 65 (CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương). https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD3.1100.