Binh, Hoang Van, và Tran Thi Nhu Quynh. 2021. “THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 62 (4 (2021). https://doi.org/10.52163/jcm.v62i4.109.