Ly, Phạm Thị Hương. 2024. “28. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 65 (CD2). https://doi.org/10.52163/yhc.v65iCD2.1032.