TĨNH, N. Q.; QUANG, L. N. THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 3 (2021), 2021. DOI: 10.52163/jcm.v62i3.88. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/88. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.