NGA, N. T.; HÀ, B. T. T.; YẾN, L. T. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 2 (2021), 2021. DOI: 10.52163/jcm.v62i2.76. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/76. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.