ÁI, N. T.; MY, N. H.; NGA, P. T.; HUYỀN DIỆU, B. T.; BÌNH, B. T. THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CHO TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI HAI XÃ, HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 3 (2021), 2021. DOI: 10.52163/yhc.v62i3 (2021).67. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/67. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.