PHUONG CHI, B. D.; TRI, B. D. M.; HIEP, B. T.; ANH, T. N. TÍNH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 3 (2021), 2021. DOI: 10.52163/jcm.v62i3.62. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/62. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.