THẮNG, T. T. .; THẮNG, T. D. .; CẢNH, H. Đình . NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI, NGHỆ AN (2019 - 2020). Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 64, n. 2, 2023. DOI: 10.52163/yhc.v64i2.619. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/619. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.