NGA, P. T.; ÁI, N. T.; HUYỀN DIỆU, B. T.; MI, N. H.; TUẤN ĐẠT, P. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 3 (2021), 2021. DOI: 10.52163/jcm.v62i3.59. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/59. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.