HẢI, T. T.; THẢO, N. T. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 2, 2021. DOI: 10.52163/jcm.v62i2.52. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/52. Acesso em: 21 tháng 1. 2022.