HIỆP, B. T. .; HOÀNG, N. T. X.; MÃI, Đỗ V.; LỘC, N. Đức. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 62, n. 2 (2021), 2021. DOI: 10.52163/jcm.v62i2.50. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/50. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.