YẾN, Q. T. .; THÀNH, T. Q. .; THUỴ, Đoàn M. .; HẢO, V. T. .; TRANG, N. H. .; TOÀN, H. P. .; ANH, H. Q. . THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.494. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/494. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.