BUN, B. T. .; VIN, B. C. .; BẮC, N. H. . MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CỦA NAM GIỚI VIỆT NAM. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.493. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/493. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.