NGỌC, P. M. .; QUANG, N. . GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.492. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/492. Acesso em: 4 tháng 3. 2024.