KHÁNH, N. D. .; ĐẠT, N. Q. .; QUANG, N. .; GIANG, T. H. .; THẢO, N. H. .; TUẤN, C. Đắc . U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN). Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.489. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/489. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.