QUANG, N. .; TÚ, N. A. .; NGỌC, P. M. . CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.488. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/488. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.