THẢO, N. H. .; QUANG, N. .; GIANG, T. H. .; LONG, L. Q. .; DŨNG, N. T. .; THÀNH, T. T. .; KHÁNH, N. D. .; QUANG, B. V. .; TUẤN, C. Đắc . ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG VẬT HANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MẢNG XƠ VÀ GHÉP BẰNG TĨNH MẠCH HIỂN: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP NỘI SOI TĨNH MẠCH HIỂN. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.486. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/486. Acesso em: 12 tháng 12. 2023.