ANH, T. L. D. .; MINH, T. H. .; PHONG, T. T. .; VŨ, T. T. . CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.485. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/485. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.