YẾN, Q. T. .; LÂM, Q. H. .; THỤY, Đoàn M. .; HẢO, V. T. .; TRANG, N. H. .; NAM, N. T. .; ĐỨC, C. V. . ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.484. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/484. Acesso em: 26 tháng 9. 2023.