HẢI, L. N. . NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG HẸP BAO QUY ĐẦU Ở TRẺ MẦM NON HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.483. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/483. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.