KHÁNH, N. D. .; TUẤN, C. Đắc .; QUANG, N. .; GIANG, T. H. .; THẢO, N. H. .; QUANG, B. V. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.482. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/482. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.