TÂM, V. H. .; LÌNH, P. V. .; THU, D. T. N. .; LỘC, N. P. .; THÀNH, T. C. .; CƯƠNG, Đàm V. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT HAI BÊN NGẢ BẸN-BÌU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.479. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/479. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.