ANH, T. T. N. .; MAI, T. T. C. .; HOA, N. V. .; QUANG, N. . MỘT SỐ BỆNH LÝ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN GIỚI TÍNH GẶP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2022. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.478. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/478. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.