THÀNH, N. T. .; NAM, T. H. . HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THẮT TĨNH MẠCH TINH GIÃN TRÊN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.477. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/477. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.