MINH, T. H. .; TRUNG, N. Q. .; QUANG, N. T. .; ANH, T. L. D. .; HÒA, T. P. .; PHONG, T. T. . ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.476. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/476. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.