QUANG, N. .; NGỌC, P. M. .; VIỆT, Đinh H. .; CƯỜNG, T. K. .; TÚ, N. A. .; HIỆP, N. T. H. . HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 7, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i7.475. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/475. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.