BÌNH, N. T. .; HƯƠNG, ĐoànThị .; HIẾU, P. V. .; DŨNG, T. T. .; TÌNH, N. T. . THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 6, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i6.469. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/469. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.