HƯỜNG, V. T. .; KIÊN, T. B. . ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 6, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i6.468. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/468. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.