VIỆT, M. Đắc .; THỦY, N. T. .; OANH, T. T. K. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CHUÔI KHỚP CORAIL Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI DƯỚI 50 TUỔI. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 6, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i6.461. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/461. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.