KIÊN, N. X. .; CHUYÊN, N. V. .; XUYẾN, Đinh T. . THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA CHO TRẺ EM <36 THÁNG TUỔI TẠI VIỆT NAM 2019-2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 6, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i6.457. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/457. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.