THẮNG, T. T. .; THIỀU, N. Q. .; TRÂM, Q. A. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020). Tạp chí Y học Cộng đồng, [S. l.], v. 63, n. 6, 2022. DOI: 10.52163/yhc.v63i6.456. Disponível em: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/456. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.